وضعیت کلاس ها

....
تاریخ درج : 1394/06/29
وضعیت کلاس ها

 

تمامی کلاس های استاد نوروزی روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02 تشکیل نمی گردد.کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.


تمامی کلاس های استاد موحدی نیا روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02 تشکیل نمی گردد.کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.


تمامی کلاس های استاد ایزدی روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03 تشکیل نمی گردد.کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved