وضعیت کلاس ها

....
تاریخ درج : 1394/06/29
وضعیت کلاس ها

 

کلاس جبرانی حقوق جزای اختصاصی 2 خانم محضری روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 از ساعت 11:30 الی 13 در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.


 © 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved