وضعیت کلاس ها

....
تاریخ درج : 1394/06/29
وضعیت کلاس ها

قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس کار تحقیقی استاد فراهانی روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 از ساعت 9:30 الی 10 در ساختمان شماره 2 برگزار می گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس درس استاد فراهانی روز سه شنبه مورخ 97/09/27 تشکیل می گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس جبرانی درس مالکیت معنوی استاد دهقانی دهج روز سه شنبه مورخ 97/09/20 از ساعت 12 الی 13:30  تشکیل می گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های استاد مبینی روز چهارشنبه مورخ 97/09/14  تشکیل نمی گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های کار تحقیقی 1 و 2 استاد گل تبار روز سه شنبه مورخ 97/09/20 از ساعت 12 الی 13 در ساختمان شماره 1 تشکیل می گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های درس استاد نوعی روز پنج شنبه مورخ 97/09/15  تشکیل نمی گردد.

 


 قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های درس اساسی 1 دکتر نوروزی روز سه شنبه مورخ 97/09/13  تشکیل نمی گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های کار تحقیقی استاد جلیلی روز پنجشنبه مورخ 97/09/15 از ساعت 15 الی 16 در ساختمان شماره 2 تشکیل می گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های استاد سلطانی روز پنجشنبه مورخ 97/09/08 تشکیل نمی گردد.

 


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های استاد بهشتی روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 تشکیل نمی گردد.


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس های استاد آدم بیگ روز پنجشنبه مورخ 97/09/08 تشکیل نمی گردد.

 


 قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس کارتحقیقی 2 استاد باقری روز سه شنبه مورخ 97/09/13 ساعت 16 الی 17 در ساختمان شماره 1  تشکیل می گردد.


قابل توجه دانشجویان گرامی
کلاس کارتحقیقی 1 استاد نوروزی روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 ساعت 13 الی 13:30 در ساختمان شماره 2  تشکیل می گردد.© 2015 sabashahriau.ac.ir All Right Reserved